Uutishuone / Lausunnot

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta (CCCTB) (U 66/2016 vp)

Julkaistu 07.07.2017

Valtiovarainvaliokunnalle

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä

yhteisöveropohjasta (CCCTB) (U 66/2016 vp)

Valtioneuvosto on antanut Eduskunnalle edellä mainitun U-kirjeen. Perheyritysten liittoa ei ole erikseen

kuultu, mutta jäljempänä kerrotuista syistä liitto katsoo välttämättömäksi lausua asiassa.

1. Aluksi

U-kirje käsittelee EU-komission ehdotusta neuvoston direktiiviksi, jolla EU:ssa otettaisiin käyttöön

yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja (Common Consolidated Corporate Tax Base, CCCTB). CCCTBdirektiiviehdotuksen

kanssa samanaikaisesti komissio on antanut ehdotuksen neuvoston direktiiviksi

yhteisestä yhteisöveropohjasta (Common Corporate Tax Base, CCTB).

CCTB-direktiiviehdotus sisältää yhteiset verotettavan tuloksen eli veropohjan laskentasäännökset

yrityksille. CCCTB-direktiiviehdotus sisältää puolestaan säännökset siitä, miten nämä CCTB-direktiivin

mukaisesti lasketut konserniyhtiöiden veropohjat yhdistettäisiin eli konsolidoitaisiin EU:ssa ja

jaettaisiin erityisellä jakokaavalla verotettavaksi konserniyhtiöiden jäsenvaltioissa

2. Yhteisen yhteisöveropohjan periaatteellisesta merkityksestä Suomelle

Kyseessä on komission ehdottama direktiivi, jolla jäsenvaltioiden lainsäädäntötoimivalta

yritysverotuksessa siirtyisi pitkälti EU:lle. Kyse olisi ennenkuulumattoman laajasta välityksen verotuksen

lainsäädäntövallan siirrosta pois Suomelta.

Direktiiviehdotuksen mukaan EU:n yritysverojärjestelmä koskisi pakollisena yli 750 miljoonan euron

liikevaihdon yrityksiä. Muista yrityksistä osa voisi valita, haluavatko ne siirtyä direktiivin mukaisen

yritysverotuksen piiriin. Osa ei voisi päästä järjestelmään edes niin halutessaan.

Sisällöllisesti järjestelmä olisi osin Suomen nykyisen EVL:n mukainen. Osin, mm. poistojärjestelmän

kannalta, se merkitsisi huomattavia muutoksia ja heikennyksiä nykytilaan.

Suomen valtion kannalta CCCTB-järjestelmä merkitsisi mm. yhteisöveropohjan määräytymismekanismin

siirtymistä pois Suomen omista käsistä ja verotuottojen määräytymistä nykyiseen nähden perusteiltaan

täysin erilaisen järjestelmän mukaan. Suomi olisi potentiaalisesti merkittävä häviäjä yhteisöverotulojen

jakamisessa EU-valtioiden kesken.

Vaikka ehdotettu EU:n yritysverojärjestelmä koskisi välittömästi vain osaa suomalaisista yrityksistä, se

voisi hyvinkin johtaa siihen, että muita yrityksiä koskevaa kansallista yritysverojärjestelmää alettaisiin

muokata kohti CCTB:tä. Tähän voisi ohjata mm. se, että toisistaan merkittävästi eroavien

yritysverojärjestelmien ylläpitäminen olisi viranomaisille työlästä ja kallista sekä yrityksille

monimutkaista.

Samalla kun yritysverotus kokisi radikaalin uudistuksen ja yhteisöverotuotto siirtyisi EU-tasolla

jaettavaksi, syntyisi epäilemättä paineita Suomen verojärjestelmän muiden osien kuten omistajien

verotuksen muuttamiseen CCCTB-järjestelmään nähden paremmin yhteensopiviksi. Samoin riskinä olisi

vähenevien yhteisöverotuottojen korvaaminen muita veromuotoja kuten omistajien verotusta

kiristämällä.

Mm. edellä mainituista syistä U-kirjeen tarkoittama lainsäädäntöhanke on Suomen verojärjestelmän ja

valtiontaloudenkin kannalta poikkeuksellisen laajakantoinen ja merkittävä.

3. Valmisteluprosessista

EU-tasolla on alkamassa kuukausia tai jopa vuosia kestävä työryhmätyöskentely, jossa CCTB- ja CCCTBdirektiiviehdotuksia

käsitellään jäsenvaltioiden ja komission kesken. Työryhmätyöskentelyn tuloksena

direktiiviehdotukset voivat muuttua ja kehittyä merkittävästi.

Edellä mainituista syistä on ensiarvoisen tärkeää, että komission ehdotusta CCTB- ja CCCTB-direktiiveiksi

käsitellään Suomessa laajapohjaisesti niin, että yritysverotuksen kohteena oleva elinkeinoelämä sekä

muut yhteiskunnalliset tahot pääsevät ottamaan asiaan kantaa. Samoin on tärkeää, että tätä

laajapohjaista valmistelua ja käsittelyä käydään vaihe vaiheelta EU-tason valmistelutyön edetessä ja

direktiiviehdotusten kehittyessä.

4. Jatkovaiheista

Valtioneuvosto on antanut U-kirjeen Eduskunnalle 8.12.2016. Eduskunnan on määrä ottaa kantaa Ukirjeeseen

ennen joulua. Niinpä Eduskunnalla ei ole mahdollisuutta kuulla niitä kaikkia tahoja, joihin

direktiiviehdotukset potentiaalisesti vaikuttaisivat. Esimerkiksi Perheyritysten liitolta ei ole pyydetty

lausuntoa. Liitolla ei tosin olisi ollut alle kahdessa viikossa minkäänlaisia realistisia mahdollisuuksia

perehtyä asiaan sen edellyttämällä vakavuudella.

Näin ollen on tärkeää, että valtioneuvosto antaa sekä CCTB- että CCCTB-direktiiviehdotuksista niiden

sisällön edelleen muokkautuessa jatko-U-kirjeitä Eduskunnalle, joka kuulee relevantteja tahoja asiasta.

Näin Suomen Eduskunta kykenee muodostamaan perustellun ja eri näkökulmat huomioivan Suomen

kannanoton tähän maamme yritysverojärjestelmän ja yritysverotuottojen kannalta vuosikymmeniin

merkittävimpään uudistusehdotukseen.

 

Helsingissä 19.12.2016

Perheyritysten liitto ry – Familjeföretagens förbund r.f.

 

Leena Mörttinen, Toimitusjohtaja

Simo Valtti, Veroasiantuntija

Asiasanat
Tilaa uutiskirjeemme tästä