Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Katse tulevaisuudessa ja vastuullisessa liiketoiminnassa

Kirjoittanut Mikael Niskala Partner, PwC

Julkaistu 19.01.2023

Yrityksissä vastuullisuusasiat ovat jatkuvasti kasvavan mielenkiinnon kohteena. Kehitystä ovat vauhdittaneet sekä markkinoiden odotukset että erilaiset sääntelyhankkeet. Kestävyystiedot tulevat olemaan yhä useammin päätöksenteon kriteerinä sijoituspäätöksissä, luotonannossa ja yhteistyökumppaneiden valinnassa. Keskiössä ovat olleet erityisesti yritystoiminnan haitalliset kestävyysvaikutukset ja niiden vähentäminen. Tulevaisuudessa katse kuitenkin suuntautuu yhä enemmän kestävää kehitystä edistäviin ratkaisuihin ja yritysten kykyyn luoda arvoa eri aikajänteillä.

Kestävän liiketoiminnan ajurina toimii erityisesti EU:n regulaatio, joka luo vaatimuksia yhtiöiden rahoitukseen ja tiedonantotarpeisiin. Samalla vastuullisuutta tarkastellaan entistä enemmän taloudellisen arvonluonnin näkökulmasta. Regulaation kautta EU pyrkii luomaan vihreät pääomamarkkinat, joiden avulla rahaa saadaan kanavoitua kestävyystavoitteiden saavuttamisen kannalta eniten vaikuttaviin kohteisiin. PwC:n tuoreen tutkimuksen mukaan ympäristöteknologiaan sijoitetaankin entistä merkittävämpiä rahamääriä. Vuonna 2022 joka neljäs pääomasijoituseuro kohdistettiin ilmastoteknologiaan.  

Kestävän rahoituksen keskeinen työväline on informaatio sijoitus- ja rahoituskohteiden vaikutuksista ympäristöön, ihmisiin ja hallintoon. Pääomamarkkinoiden tiedonsaantia helpottamaan EU on luonut kestävien taloudellisten toimintojen luokitusjärjestelmän. Tieteelliseen tietoon pohjautuvan taksonomian tavoitteena on, että sijoittajat ja rahoittajat alkavat yhä enemmän suosia yrityksiä, jotka hillitsevät ilmastomuutosta ja toimivat kestävän kehityksen mukaisesti. Niiden rahoituskustannukset voivat laskea verrattuna yrityksiin, joiden toiminta esimerkiksi kasvattaa hiilidioksidipäästöjä tai jotka eivät onnistu toteuttamaan tarvittavaa vähähiilisyyssiirtymää riittävän nopeasti. 

Marraskuussa 2022 EU:n parlamentti hyväksyi yritysten kestävyysraportointia koskevan direktiivin, joka astuu voimaan pääosin vuosina 2024 ja 2025. Direktiivi velvoittaa kaikkia yrityksiä julkaisemaan standardoituun ja varmennettuun tietoon pohjautuvan kestävyysraportin ympäristöön, ihmisiin ja hallintoon liittyvistä vaikutuksista, riskeistä ja mahdollisuuksista. Kestävyysdirektiivin mukaiset tiedot julkistetaan hallituksen toimintakertomuksessa ja niistä vastaa yhtiön hallitus.

Huomattavaa kehityksessä on erityisesti katseen kääntäminen aiempaa enemmän tulevaisuuteen ja siihen, miten yritys kykenee luomaan edellytyksiä kestävään liiketoimintaan. Eteenpäin katsovalla tiedolla kestävyystekijöiden vaikutuksista, riskeistä ja yrityksen liiketoimintamallin kestokyvystä vaihtoehtoisissa tulevaisuuden skenaarioissa on aiempaa suurempi merkitys. Luottamusta yrityksen tulevaisuuteen arvioidaan sen mukaan, kuinka uskottava ja onnistunut siirtymäsuunnitelma yrityksellä on kestävyyteen ja vähähiilisyyteen. 

Kestävää tulevaisuutta yritys voi parhaiten rakentaa kehittämällä tuotteita ja palveluita, sekä investoimalla älykkäästi kohteisiin, jotka rakentavat kestävämpää maailmaa. Perheyhtiöissä kestävä kasvu ja pitkäjänteinen arvonluonti ovat luonnollinen osa liiketoimintaa. Vastuullinen liiketoiminta ja yrityksen strategia muodostavat näin yhtenäisen kokonaisuuden ja mahdollisuuden saavuttaa kilpailuetua.

 

Mikael Niskala, Partner, PwC

 

Asiasanat