Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Kuinka päätämme kuinka päätämme?

Kirjoittanut Lena Jungell

Julkaistu 08.03.2024

Perheyritys esitellään perheyritystutkimuksessa kahden erilaisen sosiaalisen instituution yhdistelmänä; omistajaperheen ja yrityksen. Tätä aihetta on tutkittu 70 -luvulta lähtien, ja samat kysymykset ovat edelleen ajankohtaisia; sekä tutkijoiden, omistajaperheiden, että yritysten parissa. Perheyrityksen logiikkaa on kyseenalaistettu kysymällä, onko perheyritys ”oksymoron”, siis itseristiriita tai retorinen kuvio, joka yhdistää kaksi vastakkaista käsitettä?  

Fokus perheyritystutkimuksessa on vuosien varrella vaihtunut omistajaperheestä yritykseen ja takaisin, päämääränä kuitenkin sama, eli lisätä ymmärrystä siitä, miten perheen omistus ja yrityksen ammattimainen johto parhaalla tavalla tulisi yhdistää. Perheen odotusten ja yrityksen tarpeiden yhdistäminen vaatii perheenjäsenten oikeuksien ja vastuiden määrittämistä suhteessa omistukseensa ja yritykseen. Käsitteenä Family Governance; perheen sisäiset hallintokäytännöt, sisältää pelisääntöjen kehittämisen yhdessä sovittujen sopimusten, normien ja perinteiden pohjalta.  

Yhteisten asioiden käsittely järjestelmällisen prosessin kautta edesauttaa omistajien eri mielipiteiden, odotusten ja tarpeiden ymmärrystä ja vahvistaa usein perheen koheesiota. Silti, yhteisiin suunnitelmiin ja päätöksiin sitoutuminen saattaa olla vaihtelevaa ja ihmiset tulkitsevat sovitut asiat eri lailla, omista näkökulmistaan. Yhdessä ja ammattimaisesti suunnitellut rakenteet ja mekanismit saatetaan sivuuttaa, mikäli ne eivät ole oman edun mukaisia. Näissä tilanteissa perheenjäsenet kokevat pettymystä, frustraatiota ja epäoikeudenmukaisuutta, kun pelisääntöjä ei noudateta tai niitä väheksytään. 

Nämä yhteisen omistuksen hallinnointia koskevat haasteet juontavat usein juurensa menettelyllisen oikeudenmukaisuuden periaatteiden (procedural justice) puuttumiseen. Kun hyvin suunniteltuja ja ammattimaisesti implementoituja hallinnointirakenteita ei kunnioiteta ja seurata, kasvaa epäoikeudenmukaisuuden kokemus omistajien keskuudessa. Tämä puolestaan heikentää perheen sisäisten hallintorakenteiden uskottavuutta ja aiheuttaa jännitteitä omistajien keskuudessa. 

Procedural justice; menettelyn oikeudenmukaisuus, on perheyrityskontekstissa  keskeinen tekijä. Monille perheenjäsenille yhteisten pelisääntöjen kunnioitus ja seuraaminen on niin tärkeää, että sen laiminlyöminen aiheuttaa enemmän epäluottamusta ja epäoikeudenmukaisuuden kokemusta kuin mitä itselle epäsuotuisa lopputulos tekisi. Mikäli taas koetaan, että prosessia on seurattu oikeudenmukaisesti, on jopa itselleen epäedullisen tuloksen hyväksyminen helpompaa ja mahdollista.  

Epäselvät prosessit yhdistettyinä monimuotoisiin henkilökohtaisiin odotuksiin on haastava tilanne, joka huonoimmillaan heijastuu kaikkiin sidosryhmiin, ei vain omistajaperheeseen vain myös yrityksen hallitukseen, johtoon, muuhun henkilöstöön sekä yrityksen ulkopuolisiin sidosryhmiin. Tämän takia menettelytapojen oikeudenmukaisuus perheen sisäisissä prosesseissa on huomionarvoinen asia sekä omistajaperheen että perheyritystutkimuksen näkökulmasta. 

 

Teksti on julkaistu Perhe & Yritys -lehdessä 2/2023.

Kirjoittaja Lena Jungell on Perheyritysten liiton Tutkimustyöryhmän puheenjohtaja, sekä neljännen sukupolven omistaja 132 -vuotiaassa perheyrityksessä. Lena on väitellyt Hankenilla tohtoriksi aiheesta; Family Governance: Managing Dispersed Ownership Within the Owning Family through Procedural Justice vuonna 2023.

 

Asiasanat
Opi Hallitustyö Johtaminen