Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Mentorointi perheyrityksessä

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 12.08.2018

Mentorointi on ammatillista ohjausta ja tukea, jota osaava, kokenut ja arvostettu senioriasemassa toimiva henkilö tarjoaa kehityshaluiselle ja –kykyiselle nuoremmalle henkilö. Tässä tapauksessa seniori on mentori ja nuorempi henkilö aktori.

Joskus on tarvetta myös käänteismentoroinnille, jolloin roolit vaihtuvat. Seniori on aktori, joka haluaa oppia nuoremmalta henkilöltä esim. digiosaamista.

Yhdessä oppimista

Mentorointi on prosessi, jossa mentori ja aktori pyrkivät yhdessä tunnistamaan aktorin piileviä kykyjä ja ominaisuuksia ja kehittämään niitä. Toimivassa mentorointisuhteessa mahdollistuu molemmin puolin antoisa yhdessä oppiminen ja parhaimmillaan myös verkostojen jakaminen.

Mentorointi mahdollistaa aktorin itseluottamuksen ja itsetuntemuksen kehittymisen. Hän voi mentorin kanssa testata omia näkemyksiään ja saa tukea ongelmanratkaisuun. 

Mentoroinnissa mentori saa mahdollisuuden jakaa kokemustaan ja hiljaista tietoaan, jolloin hän saa tilaisuuden myös pohtia omaa osaamistaan. Nuorempi henkilö tuo usein myös uutta energiaa. 

Hyvässä mentorointisuhteessa sekä mentori että aktori joutuvat kyseenalaistamaan omia ajatuksiaan ja saavat myös uusia näkökulmia omaan tekemiseensä. Aidossa vuorovaikutuksessa kummankin vuorovaikutustaidot kehittyvät.

Mentoroinnin pelisäännöt

Mentoroinnin pelisääntöihin kuuluvat parin keskinäinen kunnioitus ja arvostus, joka perustuu avoimuuteen ja luottamukseen. Luottamukselliseen suhteeseen kuuluu myös vaitiolovelvollisuus. Mentoroinnin onnistuminen vaatii tavoitteellisuutta ja sitoutuneisuutta.

Mentorointi tapahtuu aktorin ehdoilla. Hänen tavoitteensa määrittävät keskustelujen sisällön. Mentorointikeskustelujen teemat perheyritys-kontekstissa liittyvät usein liiketoiminnan tai hallitustyön kehittämiseen, johtajana kehittymiseen, sukupolvenvaihdokseen, perheen jäsenten välisiin suhteisiin tai oman roolin löytämiseen perheyrityksessä.

Mentorointi prosessina

Mentorointisuhde kestää tyypillisesti 9-12 kuukautta, jonka aikana pari tapaa toisensa 4-6 viikon välein. Prosessin onnistumisen kannalta on oleellista tehdä ensimmäisessä tapaamisessa mentorointisopimus, jossa sovitaan mm. tavoitteista, osapuolten rooleista, yhteisistä pelisäännöistä, tapaamisten ajankohdista ja kestosta jne.

Mentorointiohjelmaan osallistuminen tuo parin työskentelyyn jäntevyyttä ja järjestelmällisyyttä. Se antaa myös mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia ja oppia muilta pareilta esim. hyviä käytäntöjä.

 

Asiasanat
Opi Johtaminen Työelämä