Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Perheyritykset hyötyvät kasvua edistävästä kulttuurista ja eteenpäin katsovasta tarinasta

Julkaistu 10.06.2024

Suomalaiset perheyritykset ovat tärkeä osa yhteiskuntamme hyvinvointia ja kasvua. Tutkimusten mukaan vahva ja kasvua tukeva yrityskulttuuri on avainasemassa perheyritysten menestyksessä.

Savonian ammattikorkeakoulun Wellness palveluliiketoiminnan johtamisen YAMK -tutkinnossa toteutettu opinnäytetyö tarkasteli sitä, mitä yrityskulttuuri tarkoittaa, ja millaiset kulttuuriset tekijät edistävät perheyritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Työssä haettiin vastauksia myös siihen, miten yritys voi johtaa ja kehittää kulttuuriaan tulevaisuuskyvykkääksi. Opinnäytetyön tavoitteena oli kasvattaa ymmärrystä vahvan ja kasvua tukevan kulttuurin tunnusmerkeistä ja tuottaa kehitysehdotuksia siitä, kuinka suomalainen perheyritys voi kulttuuriaan muokkaamalla menestyä paremmin. Kohdejoukkona tutkimuksessa oli seitsemän eri kokoista, hyvän yrityskulttuurin omaavaa perheyritystä, eri toimialoilta.
 

Yrityskulttuuri on laaja ja monitahoinen käsite. Se kuvastaa yrityksen arvoja, rakenteita, toimintatapoja ja näiden ilmentymiä, jotka ohjaavat työntekijöiden ajattelua ja käyttäytymistä. Vahva yrityskulttuuri on myös sosiaalinen voima, joka auttaa sekä yritystä että yksilöä menestymään. Paljon käytetty, ja tässäkin tutkimuksessa eniten kuultu lainaus yrityskulttuurista on, alkujaan Willian Wolframin vuonna 2013 lausuma: ”Yrityskulttuuri tarkoittaa kaikkea sitä, mitä tapahtuu, kun kukaan ei ole katsomassa.”
 

Vahva ja kasvua tukeva yrityskulttuuri pohjautuu arvoihin
 

Opinnäytetyössä perehdyttiin yrityskulttuurin teoriaan, jota tarkasteltiin kulttuurin johtamisen, muutoksen ja tulevaisuuskyvykkyyden näkökulmista. Työ toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jossa haastateltiin perheyritysten kulttuurista vastaavia henkilöitä ja yrityskulttuurin asiantuntijaa, Panu Luukkaa. Haastatteluaineistosta erottuivat selkeästi ne yrityskulttuurin tekijät, jotka erityisesti tukevat perheyritysten kasvua. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että vahva ja kasvua tukeva yrityskulttuuri pohjautuu erityisesti arjessa toteutuviin ja omistajien sanoittamiin arvoihin sekä yrityksen vahvaan identiteettiin ja tarinaan. Haastateltavat näkivät tärkeäksi myös työntekijäymmärryksen ja kyvykkyyksien johtamisen, sekä yritysten tulevaisuuskyvykkyyden kehittämisen. Tekstissä nostoina muutamia lainauksia haastatelluilta yritysten edustajilta.

”Kasvetaan yrityksenä ja luodaan taloudellista turvapohjaa. Mutta kasvu tarkoittaa myös sitä, että meidän täytyy kehittyä yrityksenä ja yksilöinä, jotta voidaan luoda tulevaisuuden kyvykkyyksiä ja osaamispohjaa ja tulevaisuutta sitä kautta.”
 

Perheyrityksissä kulttuuri on usein perustajien arvojen heijastuma, ja se sisältää perhekeskeisiä elementtejä sekä yli sukupolven ulottuvaa pitkäjänteisyyttä. Moni haastatelluista sanoitti tekemisen tahdin olevan pörssiyrityksiä kestävämpää ja perheyritysten kvartaalin olevan 25 vuotta. Haastattelujen perusteella myös perheyritysten tapa tehdä ja toimia on erilainen. Siinä korostuu vastuun ja vapauden merkitys sekä työntekijöistä kumpuava aloitteellisuus ja luovuus, jonka yritysten kulttuuri ja johtamiskäytänteet mahdollistavat. Myös tietty sisäsyntyinen kasvuhalu, kasvunnälkä sekä ylpeys omasta työstä ja työyhteisöstä korostui tuloksissa.

”Meillä halutaan tehdä enemmän ja paremmin ja se taas tulee siitä, että koetaan että me ollaan ylpeitä siitä mitä tehdään ja ollaan ylpeitä siitä työyhteisöstä.” ”Omissa ajatuksissa ja perheessä sana perheyritys kuulostaa hyvältä. Siinä on jotakin pysyvää ja jotakin aitoa yhteisöllisyyttä. Tätä kannattaisi markkinoinnissakin tuoda enemmän esiin.”
”Kasvu tulee tekemällä oikein ja ajattelemalla että tehdään parasta mitä voit saada. Se on samalla oppimista ja kehittymistä, joka luo kannattavuutta ja sitä kautta pitkäjänteisyyttä.”
 

Yritysten tulevaisuuskyvykkyyden varmistaminen korostuu

Perheyritysten kulttuuri on kuitenkin myös haavoittuvainen muutoksille, kuten voimakkaalle kasvulle, kansainvälistymiselle, sukupolvenvaihdokselle ja kilpailuympäristön muutoksille. Tästä syystä hyvän hallintotavan ja yritysten tulevaisuuskyvykkyyden varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Panu Luukka (2024) määrittelee tulevaisuuskyvykkyyden olevan niitä oikeita ja alati päivittyviä tulevaisuudessa tarvittavia taitoja, joita yritys tarvitsee, sekä ennen kaikkea toimijan kykyä käyttää näitä taitoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Tulevaisuuskyvykkyys kuvastaa yrityksen edellytyksiä menestyä tulevaisuudessa ja on taitojen, tahdon, tavoitteiden ja kulttuurin summaa.
 

Opinnäytetyön tulosten perusteella on tärkeää huolehtia siitä, että yritysten kulttuuri on yhtä aikaa välittävä mutta kasvunnälkäinen ja, että yrityksessä on kykyä nähdä ihmiset parhaana pääomana. Yrityksen toiminnalla tulisi on selkeä tarkoitus ja tavoitteellisuus, ja kulttuurin tulisi olla sidoksissa yrityksen strategiaan ja johdon työskentelyyn. Yrityskulttuurin johtaminen ja kehittäminen vaatii tietoisuutta, rohkeutta, sitoutumista ja avointa kommunikaatiota. Hyvää ja toimivaa yrityskulttuuria ei voida kopioida, vaan se on rakennettava yrityksen omista lähtökohdista ja tavoitteista käsin. Vahva ja kasvua edistävä yrityskulttuuri on osa yrityksen identiteettiä ja tarinaa, joka kertoo yrityksen menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta, ja johon työntekijät ja sidosryhmät voivat samaistua ja sitoutua.
 

”Modernissa ja tulevaisuuden johtamisen organisaatiossa on keskeistä työn sisältö ja tapa tehdä työtä. Myös työn vaatimukset ja niiden kehittyminen siihen suuntaan, että ihminen voi löytää niihin yhteyden ja merkityksen. Jotta hän voi tulla osaksi yrityksen tarinaa. Ettei vain tilata tekemistä, jonka joku tulee suorittamaan. Tässä mielessä eletään hyvin mielenkiintoista vaihetta työelämässä ja sen kehityksessä, varsinkin kun otetaan vielä mukaan autonomia.”
 

Kasvua tukeva kulttuuri kehittyy jatkuvasti

Näiden tekijöiden lisäksi on tärkeää huomata, että perheyritysten kasvua tukeva kulttuuri on myös jatkuvasti kehittyvä ja muuttuva. Yrityskulttuurin johtaminen ja muutoksen hallinta ovat avainasemassa perheyritysten menestyksessä ja kasvussa. On tärkeää, että yrityksen johto sitoutuu kulttuurin kehittämiseen ja muutoksen hallintaan, ja että koko organisaatio on mukana tässä prosessissa.

Johtopäätöksinä voidaan todeta, että suomalaiset perheyritykset hyötyvät kasvua edistävästä kulttuurista ja eteenpäin katsovasta tarinasta. Kulttuurin kehittäminen ja johtaminen ovat avainasemassa perheyritysten menestyksessä ja kasvussa.
 

Opinnäytetyö lähteineen löytyy kokonaisuudessaan oheisen linkin takaa:

 

 


Kerttuli Fisk

Kansainvälinen myyntipäällikkö, Vetcare Oy

Master of Wellness business management, Savonia YAMK

kerttuli.fisk@gmail.com,

p. 0400 476 998

Asiasanat