Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Uutta tietoa perheyritysryhmistä

Kirjoittanut Marita Rautiainen yrittäjyyden tutkijaopettaja ja dosentti, LUT-yliopisto

Julkaistu 17.02.2023

Perheomisteiset yritysryhmät ovat ainutlaatuinen organisaatiomuoto, joten ne ovat tärkeitä ja kiinnostavia tutkimuskonteksteja. Perheyritysryhmä on juridisesti itsenäisten yritysten ryhmä, jolla on muodollisia ja epämuodollisia keskinäisiä siteitä tai suhteita ja jossa yritysten omistus on jaettu useiden perheenjäsenten ja/tai heidän yritystensä kesken.

Perheyritysryhmät ovat vaikutusvaltaisia ja niillä on suuri rooli kansantaloudessa. Ne työllistävät, ovat kasvuhaluisia, suomalaisessa omistuksessa ja niillä on usein paikallisesti suuri merkitys. Perheyritysryhmä on kompleksinen rakenteen sekä omistamisen näkökulmista, sillä se pitää sisällään eri-ikäisiä, eri toimialoilla toimivia ja erikokoisia yrityksiä sekä myös usein erilaisia eri intresseillä omistavia henkilöitä tai tahoja. Näistä ryhmistä tiedetään kuitenkin yllättävän vähän, sillä nykyinen yrittäjyys- ja perheyritystutkimus on suurelta osin laiminlyönyt aiheen tarkastelun.

Vuoden 2023 alussa julkaistiin aiheesta kansainvälinen tutkimuskirja The Palgrave Handbook of Managing Family Business Groups, joka tarjoaa kattavan ja globaalin näkökulman perheyritysryhmien kehittymiseen ympäri maailman. Kirjassa tarkastellaan perheyritysryhmien dynamiikkaa niiden monipuolisuuden, kasvun, omistajuuden ja erilaisten strategioiden näkökulmista. Kirja sisältää erilaisia teoreettisia viitekehyksiä ja laajalti empiiristä tutkimusta tuottaen uutta ymmärrystä perheyritysryhmien tehokkuudesta selitykseksi niiden selviytymiselle ja kilpailukyvylle.

Perheyritysryhmien olemassaoloa, kasvua ja menestystä on tarkasteltava niiden sisäisiä ominaisuuksia analysoimalla. Rakenteiden ja omistamisen näkökulmista kirjan eri luvuissa tuodaan esiin esimerkiksi perheyritysryhmien omistajuutta hallinnan ja strategian osalta ja todetaan, että ryhmien rakenteet mahdollistavat resurssitehokkaan toiminnan, jossa riskienhallinta ja erilaiset synergiaedut korostuvat. Omistajuus toimii sosiaalisena liimana perheomistajille ja tukee ryhmätason päätöksentekoa tehden siitä kestävää liiketoimintaa yli sukupolvien.

Kirja osoittaa, että perheyrityksen kasvaminen eri toimialoja käsittäväksi yritysryhmäksi ja sen johtaminen ei ole helppo tehtävä. Se edellyttää ainutlaatuista lähestymistapaa omistajuuteen, hallintoon, innovaatioihin, yrittäjyyteen, ja resurssien käyttöön. Kirjan eri luvut avaavat paradigmoja, vaihtoehtoisia logiikoita ja strategioita siihen, kuinka toisiinsa liittyvät tekijät – perhe, omistajuus, liiketoiminta – muodostavat yhtenäisen hallitun kokonaisuuden tarjoten perheelle erilaisia mahdollisuuksia kompleksisen yritysryhmän johtamiseen ja kehittämiseen. 

Kirjan eri luvuissa keskitytään tapoihin, joilla perheyritysryhmät luovat kilpailukykyä sekä tarkastellaan ryhmästrategioita, liiketoimintojen muutoksia, kestävyyttä, innovaatiostrategioita, johtamista ja hallintoa. Eri luvuissa käsitellään myös identiteettiä, sosioemotionaalisia tekijöitä sekä arvoja, jotka ovat tärkeitä etenkin perheyrityksille. Kirja on tärkeä lähde niin perheyrityksille kuin perheyritysten, strategian ja johtamisen opiskelijoille sekä tutkijoille. Se viestii perheyritysryhmäilmiön merkittävyydestä vahvistaen tutkimusta tällä vielä kehittyvällä tutkimusalueella.

Tutkimuskontekstina perheyritysryhmät tuovat täysin uuden näkökulman sukupolvien väliseen kanssakäymiseen, yrityksen kehittymiseen, kasvuun ja diversifioitumiseen sekä tapoihin, joilla uusia liiketoimintoja luodaan ja innovoidaan. Tutkimus myös haastaa myytin, jonka mukaan perheyritykset lakkaisivat olemasta muutamassa sukupolvessa. Tutkimusta tarvitaan lisää, sillä perheyritysryhmä ilmiönä on moninainen ja olemme vasta alkamassa ymmärtää niiden tärkeyden ja vaikutuksen.

 

 

 

Asiasanat