Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Vastuullisuus arkipäiväistyy – yhä useampi on kiinnostunut yrityksesi toiminnasta

Asko Siintola, ESG analyytikko, OP

Julkaistu 04.12.2019

Vastuullisuus on noussut yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön. Kestävän kehityksen perusajatuksen mukaan meidän tulee toimia siten, ettemme vaaranna tulevien sukupolvien mahdollisuutta hyvään elämään. Ilmastonmuutoksen uhatessa ovat kestävän kehityksen ympäristönäkökulmat korostuneet entisestään.

Loogisesti ajateltuna vastuullinen liiketoiminta on yleensä myös kannattavaa. Aivan kuten arkielämässä, on järkevää tunnistaa tulevaisuuden riskit ja mahdollisuudet, ja niihin liittyvät mahdolliset investointitarpeet hyvissä ajoin ja varautua niihin. On edullisempaa pitää vaikkapa talosta tai omasta terveydestä huolta säännöllisesti kuin odottaa viimeiseen asti, kunnes on pakko ryhtyä laajoihin remontteihin.  

Perheyrityksillä on vastuullisuuden näkökulmasta uniikkeja ominaisuuksia, jotka tekevät vastuullisesta toiminnasta niille luontaista. Perheyrityksiä pidetään pitkäjänteisinä toimijoina, joiden kvartaalin pituudeksi monesti mainitaan 25 vuotta. Perheyritykset usein myös henkilöityvät omistajiinsa. Omistajan rooli näkyy usein perheyrityksissä omistajan arvojen peilautumisena osaltaan yrityksen arvopohjaan. Perheyrityksillä on esimerkiksi todettu monissa yhteyksissä olevan vahva painotus henkilöstön hyvinvoinnissa ja toiminnan eettisyydessä.  

Vastuullisuustoimien kehittäminen ja niistä raportointi voi alkuun tuntua haastavalta, sillä vastuullisuus linkittyy kokonaisvaltaisesti kaikkeen toimintaan. Vastuullisuuden ytimen määrittämisen voi aloittaa yhtiön strategiasta ja arvonluontimallista. Vastuullisuuden kannalta on oleellista tunnistaa resurssit, joista yritys on riippuvainen, esimerkiksi henkilöstö ja luonnonvarat. Niin ikään keskiössä ovat tuotokset – sekä positiiviset (esim. tuotteet, työllisyys, verot) että negatiiviset tuotokset (esim. jätteet, kasvihuonekaasupäästöt). Näiden pohjalta yritys voi tunnistaa oman liiketoimintansa kannalta yritysvastuun olennaisia teemoja. Tähän tarkoitukseen on toki olemassa monenlaisia työkaluja, joista voi myös olla hyötyä. Hyvä tapa alkuun on kuitenkin seurata omaa toimitusketjuaan ja arvonluontimalliaan – unohtamatta keskeisten sidosryhmien odotuksia yrityksen toiminnalle.     

Vastuullisuus arkipäiväistyy ja tarve sen huomioimiseen ja siitä viestimiseen saattaa tulla monesta eri suunnasta. Aiheesta saattavat kysyä yritykseltä sen kuluttaja- tai yritysasiakkaat, kansalaisjärjestöt, henkilöstö, lainsäätäjä, sijoittajat tai rahoittaja. Rahoittajan näkökulmasta olennaista on ymmärtää yrityksen luottokelpoisuus, minkä arvioinnissa huomioidaan muun muassa se, miten vastuullisesti yritys toimii. Viimeistään nyt on siis hyvä hetki arvioida ja kehittää yrityksen vastuullisuutta sekä tunnistaa sen kulmakivet – sillä vastuullisuuden tärkeys tulee korostumaan entisestään.  

 

 

 

 

 

Asiasanat