Uutishuone / Ajankohtaista

Perheyritysten jatkajat ja nuorisopoliitikot kokosivat voimansa Future Hackissa

Julkaistu 12.02.2019

Perheyritysten liitto kokosi tulevaisuuden tekijät politiikan ja perheyrittäjien
parista Perheyritysten liiton Future Hackiin pohtimaan muuttuvan
maailman haasteita työn murroksen ja yritysten toimintaympäristön
kannalta. Osallistujat vastasivat haasteisiin, joita megatrendit työn
murroksesta kaupungistumiseen ja ilmastonmuutoksen kiihtymiseen
aiheuttavat koko yhteiskunnalle, yrityksille, päätöksentekijöille ja niin
työnantajille kuin työntekijöillekin.
Nuorisopoliitikot ja perheyritysten jatkajat pohtivat ylisukupolvisen ja
vastuullisen yritystoiminnan edellytyksiä muuttuvassa maailmassa.
Nuorisopoliitikot ja perheyrittäjät korostivat ratkaisuissaan yhteisin
voimin pitkän tähtäimen kestävää liiketoimintaa lyhyen tähtäimen etujen
tavoittelun sijaan.
Perheyritysten liiton Future Hackissa koottiin kuusi keskeistä toimenpidettä
ja ratkaisuehdotusta, joiden avulla maailman megatrendeihin ja
muuttuvaan toimintaympäristöön tulisi varautua.

Inhimillinen sosiaaliturvauudistus

1. Tehdään työvoiman saatavuutta parantava ja ihmisiä työntekoon kannustava, työmarkkinoihin sopeutuva inhimillinen sosiaaliturvauudistus,joka purkaa kannustinloukut ja toimii suoraviivaisesti liiallisen byrokratian sijaan. Parannetaan työvoiman liikkuvuutta yhteiskunnassa ja tehdään työnteosta aina kannattavaa.

Lisää paikallista sopimista

2. Helpotetaan työntekijöiden palkkaamista ja lisätään paikallista sopimista, poistetaan ulkomaisen työn tarveharkinta, tuetaan vajaasti työkykyisten työllistämistä palkkatuella ja laajennetaan tasa-arvoisten, anonyymien rekrytointien käyttöä yhteiskunnassa.

Vastuullinen ja vakaa verouudistus

3. Laaditaan parlamentaarisesti valmisteltu, ennustettava ja vakaa yli vaalikausien ulottuva veroraami, joka korostaa ympäristöstä huolehtimista, kannustaa työhön ja työllistämiseen sekä helpottaa yritysten sukupolvenvaihdoksia. Poistetaan työvoiman liikkuvuutta haittaava varainsiirtovero, ja tarkastellaan perintöverotusta uudelleen.

Elinikäinen oppiminen

4. Kannustetaan ja kehitetään elinikäiseen oppimiseen sekä työssä kehittymiseen ja työntekijän potentiaalin parempaan tunnistamiseen. Satsataan oppisopimuskoulutukseen ja yritysten ja koulutuslaitosten väliseen vuoropuheluun. Lisätään koulutuspolkuja ja tuetaan jatkuvaa oppimista kiihtyvässä teknologisessa murroksessa.

Kansainvälinen houkuttelevuus

5. Parannetaan Suomen kansainvälistä houkuttelevuutta satsaamalla sisäiseen turvallisuuteen, julkiseen infrastruktuuriin ja oikeuslaitoksen toimivuuteen. Viestitään yhteiskunnan vakaudesta ja siitä, että Suomeen kannattaa investoida jatkossakin.

Uudistetaan yritystuet

6. Kohdennetaan yritystukia ympäristöystävällisempään suuntaan ja tarkastellaan tuettuja toimialoja tulevaisuuden kestävän kasvun näkökulmasta. Karsitaan tukia tehottomilta ja ympäristön kannalta haitallisilta toimialoilta.

Asiasanat
Vaikuta