Uutishuone / Ajankohtaista

Perheyritysten liitto palkitsi vuoden maisterintutkielmana Susanna Thermanin sukupolvien sitoutumista selvittäneen työn

Julkaistu 22.05.2024

Susanna Thermanin maisterintutkielma "Engagemang i multigenerationella familjeföretag" tutkii sitoutumista monisukupolvisissa perheyrityksissä. Tutkielmassa perehdytään siihen, miten perheenjäsenten sitoutuminen vaikuttaa perheyritysten menestykseen ja jatkuvuuteen. Lisäksi ttyö tarkastelee sitä, millä tavoin sukupolvien välinen sitoutuminen eroaa toisistaan ja mitä yhtäläisyyksiä niissä on. 

Thermanin tutkimuksessa havaittiin, että perheenjäsenten sitoutuminen vaihtelee sosioemotionaalisen hyvinvoinnin (socioemotional wealth) viiden eri ulottuvuuden mukaan. Näistä ulottuvuuksista vahvimpina sitoutumiseen vaikuttavat tunne perheen yhteenkuuluvuudesta ja tunneyhteydestä. Perheenjäsenten sitoutuminen yritykseen ja sen toimintaan riippuu kuitenkin sukupolvesta, kiinnostuksen kohteista ja tiedoista. Sukupolvien käsitykset sosioemotionaalisesta hyvinvoinnista vaihtelevat muun muassa tulevien odotusten, koulutuksen ja vuorovaikutuksen perusteella, mikä vaikuttaa eri tavoin heidän sitoutumiseensa. 

Maisterintutkielman mukaan vanhempi sukupolvi on saattanut olla sitoutuneempi yritykseen ja tuntea vahvemmin yhteenkuuluvuutta perheyrityksen kanssa. Tämä johtuu usein heidän läheisemmästä suhteestaan yrityksen perustamiseen. Nuoremmat sukupolvet voivat puolestaan olla sitoutuneita eri tavoin. Heidän sitoutumisensa voi olla riippuvaisempaa heidän omista kiinnostuksen kohteistaan, tiedoistaan ja käsityksistään yrityksen toiminnasta sekä siitä, miten he kokevat yrityksen osana omaa tulevaisuuttaan. Tämä saattaa tarkoittaa vähemmän perinteistä sitoutumista yritykseen, mutta se ei välttämättä merkitse sitä, että he olisivat vähemmän sitoutuneita. 

Palkintoperusteluissa todetaan, että työ on akateemisesti hyvätasoinen ja tasapainoinen. Teema on perheyritysten omistajille tärkeä, kun he miettivät, mitkä muut kuin taloudelliset intressit pitävät omistajaperheen koossa. Tutkielma on hyvä keskustelun avaaja omistajaperheiden sisäisiin keskusteluihin ja edistää niitä rakentavasti. Lisäksi työ avaa useita jatkotutkimusmahdollisuuksia. 

Perheyritysten liitto on palkinnut vuoden parhaita perheyritysteemaisia maisteri- ja väitöstutkimuksia Jyväskylän yliopiston emeritusprofessori Matti Koiranen -palkinnolla vuodesta 2012 lähtien. 

 

Lisätiedot:

Krista Elo-Pärssinen

Perheyritysten liitto / Johtava asiantuntija

krista.elo-parssinen@perheyritys.fi

Tutustu Susanna Thermanin Pro Gradu -työhön

Asiasanat