Uutishuone / Blogit

Tarinat, kokemukset ja tunteet osana yritystä – miten etnografinen tutkimus perheyrityksistä tehtiin?

Julkaistu 30.10.2023

Teimme syksyllä 2023 yhdessä Perheyritysten liiton ja Omistajavaihdosfoorumin kanssa etnografisen tutkimuksen, jossa kiinnostuksenkohteena oli keskikokoisten perheyritysten kasvu ja perheomistajien kasvumotivaatiot. Menetelmänä etnografinen tutkimus tarjoaa ainutlaatuisen lähestymistavan, sillä se tarkastelee kohdeyrityksen arkea osana laajempaa kulttuurista kontekstia, syventyen yrityksen kulttuuriin ja toimintamalleihin. Tällainen tutkimus perustuu erityisesti kokemuksiin ja vuorovaikutukseen, mikä mahdollistaa ymmärryksen perheyritysten moniulotteisesta maailmasta. Akateeminen etnografia kestää kuukausia, ellei jopa vuosia, mikä on yrityskontekstissa haastavaa, mutta jo hieman pidempi, syvällinen haastattelu paikan päällä yrityksissä ja mahdollinen tehdas- tai toimistokierros auttaa pääsemään syvemmälle perheyritysten todellisuuteen ja arkiseen tekemiseen. Tutkimuksen osana tehtiin yhteensä 18 haastattelua kymmenessä keskikokoisessa perheyrityksessä ympäri Suomea.  

Ennen tutkimuksen aloittamista me tutkijat tunsimme perheyrittäjyyttä verrattain vähän, ja tutkimuksen edetessä luonnollisesti myös ymmärryksemme perheomistajuuteen ja -yrityksiin liittyvistä ilmiöistä karttui. Juurikin tapa tarkastella perheyrittäjyyttä ilman ennakko-oletuksia mahdollisti uusien tulkintojen ja havaintojen tekemisen. Aloitimme tutkimuksen tutustumalla perheyrittäjyydestä kirjoitettuun kirjallisuuteen, median kirjoituksiin, uutisiin sekä tilastoihin. Kuitenkin parhaan ymmärryksen tarjosi perheomistajien kanssa vietetty aika, ja huomasimme jokaisen haastattelun jälkeen oppineemme jotakin uutta niin suomalaisesta yritysmaailmasta kuin omistajuudestakin. Useamman kerran lähtiessämme haastattelusta koimmekin olevamme inspiroituneita, ja tavalla tai toisella yllättyneitä sen sisällöstä. 

Perheyritykset ovat ainutlaatuisia liiketoimintaympäristöjä, joissa yhdistyy liiketoiminta ja perheen dynamiikka. Perheyrityksissä päätöksenteko, arvot ja tavoitteet ovat tiiviisti sidoksissa perheen ja liiketoiminnan väliseen vuorovaikutukseen. Tämä tekeekin näiden teemojen tutkimisesta erityisen kiinnostavaa: keskusteltaessa perheomistajien kanssa nousee usein esiin myös vaikeita ja henkilökohtaisia teemoja. Tutkijamme keskustelivatkin haastateltavien kanssa niin perhekriiseistä, lasten tulevaisuudennäkymistä kuin vanhempien sairastumista ja kuolemastakin – ei niitä kaikkein tyypillisimpiä aiheita yrittäjähaastatteluissa, mutta perheyritysten kohdalla väistämättömiä ja luonteviakin. Muun muassa näistä kokemuksista koostuu yrityksen tarina, joka kertoo, kuka omistajaperhe ja mikä perheyritys todella on.  

Perheyrityksissä päätöksenteko, arvot ja tavoitteet ovat tiiviisti sidoksissa perheen ja liiketoiminnan väliseen vuorovaikutukseen.

Teimme lähes kaikki haastattelut kasvotusten perheomistajien tai muiden johtajien kanssa. Tämä osoittautui tärkeäksi ratkaisuksi, sillä pääsimme samalla kurkistamaan tutkimukseen osallistuneiden yritysten toimistoihin ja jopa tehtaisiin. Tällainen havainnointi avaa usein yritysten kontekstia ja todellisuutta aivan eri tavalla kuin esimerkiksi videon välityksellä käytävä haastattelu. Lisäksi tavoitteenamme oli mennä yrityksen paikkakunnalle jo edellisenä päivänä tai jäädä yön yli seuraavaan päivään, sillä näin opimme paikallisuudesta ja paikkakunnasta syvemmin, mikä auttoi osaltaan ymmärtämään paikkakunnalla toimivia yrityksiä ja niiden kontekstia. Perheyritysten juuret kun ovat usein syvällä paikkakunnan historiassa. 

Innostavan tutkimuskohteen perheyrityksistä ja kasvumotivaatiosta tekee myös se, että aihe on monitahoinen: ei ole olemassa vain yhtä tapaa mieltää kasvua, ja toisaalta jokainen perhe on omanlaisensa. Tämä monitahoisuus haastaa myös meitä tutkijoita: kuinka löydämme yhdistävät tekijät, miten punainen lanka pysyy näpeissä ja kuinka pystymme paketoimaan löydökset ymmärrettävään muotoon? Suurena apuna ovatkin olleet Perheyritysten liiton ja Omistajanvaihdosfoorumin asiantuntijat, jotka ovat olleet mukana tulkitsemassa aineistoa ja syventämässä nyt kerättyä aineistoa aiemman kokemuksensa kautta.  

Jokainen perheomistaja on yksilö, joka tarkastelee yritystään ja maailmaa omasta vinkkelistään. Laadullisessa tutkimuksessa on kuitenkin tarkoitus ymmärtää haastatteluaineistoa kokonaisuutena, tarkastellen sitä ylitse yksilön mielipiteiden. Lisäksi pyrimme vähentämään yksilön tuomaa näkökulmavinoumaa haastattelemalla yrityksistä useita omistajia. Näin pääsimme käsiksi monitahoiseen ja moniääniseen aineistoon, joka oli myös osittain ristiriitaista ja toi teemoihin eri näkökulmia. Erityisen antoisia olivat eri sukupolvea edustavien omistajien haastattelut, joissa esimerkiksi nykyisen omistajasukupolven ja tämän lasten näkökulmat täydensivät toisiaan. Tällä tavoin yrityksen tulevaisuus oli konkreettisesti läsnä. 

Etnografisen tutkimuksen ytimessä ovat haastatteluissa kuullut tarinat ja kokemukset, jotka auttavat ymmärtämään perheyritysten paikkaa osana yhteiskuntaa sekä liiketoimintaan kietoutuneita inhimillisiä tekijöitä, kuten arvoja ja tunteita. Näiden tarinoiden ja kokemusten kautta onnistumme käsittelemään kasvua ja sitä aikaansaavia tekijöitä ilman, että joudumme yksinkertaistamaan liiaksi perheyritysten tärkeintä piirrettä – perhettä.  

 

Tutkimuksen tulokset ja tutkimusraportti julkaistaan Perheyritysten liiton syysseminaarissa 29.11.2023

 

Kirjoittajina ovat Norenin tutkijat Mikko Leskelä, Matti Hassinen ja Susanna Tamminen. Noren on strategiatoimisto, joka soveltaa ihmistieteitä strategiatyöhön.   

 

Asiasanat