Uutishuone / Blogit

Kiitos, Juha Sipilä ja Sanna Marin: Kotimaisen omistamisen ohjelmasta tuli hyvä

Kirjoittanut Auli Hänninen

Julkaistu 24.03.2021

Juha Sipilän johtama kotimaisen omistamisen työryhmä on tehnyt poikkeuksellisen työn Suomen tulevaisuuden eteen. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmasta alkunsa saanut työryhmä on tehnyt töitä viime syksystä lähtien. Tuloksena on seikkaperäinen, mutta myös selkeä Kotimaisen omistamisen ohjelma.

Seitsenhenkinen työryhmä teki työtä määritelläkseen, millä keinoilla Suomessa pitää vahvistaa, monipuolista ja tasa-arvoistaa suomalaista omistajuutta.  Raportin perusviesti on, että osaava ja vastuullinen omistajuus on Suomen ja suomalaisten vaurastumisen ja menestymisen elinehto. Omistaja päättää yritysten kotipaikasta, avainhenkilöiden valinnoista, investoinneista ja liiketoiminnan perusluonteesta liittyen vastuullisuuteen ja kestävään kasvuun. Omistaja määrittää päätöksillään, millainen tulevaisuudesta muodostuu. 

Sipilän ryhmä selvitti asiaa laajasti. Ryhmä järjesti kuusi maakunnallista kuulemistilaisuutta, vastaanotti kirjallisia lausuntoja 24 taholta ja selvitti laajasti kansainvälisiä hyviä käytäntöjä. 

Kotimaisen omistamisen ohjelmassa suuri tavoite, visio, on, että Suomessa on vastuullinen ja osaava omistajayhteiskunta vuonna 2030. Vaurastumisen hyväksyminen ja sen tavoittelu on vision mukaan keskeinen osa suomalaista identiteettiä. 

Käytännön keinot 

Vision saavuttamiseksi työryhmä on tehnyt monipuolisen kokonaisuuden erilaisia ehdotuksia. Osa niistä on tarkoitettu toteuttavaksi jo tämän vaalikauden aikana ja osa on tarkoitettu toteutuviksi pidemmän ajan kuluessa. Käytännön ehdotukset tähtäävät kolmen tavoitteen edistämiseen: 

1.  Hyvä, vahva ja omistautunut kotimainen omistajuus

2.  Kotimaisen omistajapohjan laajentaminen ja monipuolistaminen 

3.  Myönteisempi asenneilmapiiri omistajuuteen

Näiden toteuttaminen edellyttää poliittiselta johdolta vahvaa yhteistä tilannekuvaa ja sen jälkeen tahtotilaa. Raportti antaa hyvän pohjan keskusteluille viimeistään vuoden 2023 vaalien jälkeisen hallituksen ohjelmaan. Tärkeää kuitenkin olisi, että emme tuhlaa vuosia, vaan keskusteluun ja suunnitteluun ryhdytään mahdollisimman pian.

Raportin yksittäisiä ehdotuksia tärkeämmäksi nostaisin raportin rakenteelliset toimenpidekokonaisuudet, jotka liittyvät verotukseen, asenneilmapiiriin ja omistajaosaamiseen. Työryhmä toteaa, että nämä toimenpidekokonaisuudet ovat välttämättömiä perusrakenteita omistajayhteiskunnan taustalla. Ne edellyttävät toteutuakseen useampien hallituskausien määrätietoista työtä. 

 

Kotimaiseen omistajuuteen kannustava verojärjestelmä

Raportti esittää muutoksia verojärjestelmään. Tässä nostoina perheyrityksille tärkeät teemat, joilla verotuksesta saadaan kannustavampi kotimaiselle omistamiselle:

·       Pääomatulon kokonaisveroaste pitäisi olla sama pääoman lajista riippumatta, eri­tyisesti niin, ettei oman pääoman kokonaisveroaste ole korkeampi kuin lainapääoman

·       Kotimaisten kotitalouksien Suomessa ansaitsemien pääomatulojen kokonais­veroaste ei pitäisi olla korkeampi kuin lähinaapurimaittemme kotitalouksien Suo­messa ansaitsemien pääomatulojen kokonaisveroaste

·       Liiketoimintaa harjoittavien yritysten omaan pääomaan ei pitäisi kohdistua suoraa tai epäsuoraa verotusta, joka vaihtelee sen mukaan, onko omistajana instituutio vai kotitalous

·       Kotimaisten kotitalouksien omistamien suomalaisten yritysten suku­polvenvaihdokset ei pidä aiheuttaa suurempaa verorasitusta kuin lähi­naapurimaittemme kotitalouksien omistamien suomalaisten yritysten sukupolvenvaihdokset. 

  Punaisena lankana ja yhteisenä tavoitteena puoluekannasta riippumatta pitää olla Suomen menestyminen. Jos haluamme Suomeen yrityksiä, jotka kasvavat, investoivat ja työllistävät mahdollisimman tehokkaasti ja kunnianhimoisesti, tarvitsemme niille vastuullisia ja pitkäaikaisia omistajia. Tämä edellyttää, että yrityksen omistamista ei veroteta ankarammin kuin muita pääomatuloja eikä kotitalouksien omistamiseen kohdistu sellaista veroa, joka muihin omistajiin ei kohdistu. Perintö- ja lahjavero kohdistuu vain kotitalouksien omistamiseen. Lähinaapurimaissamme Ruotsissa ja Virossa ei vastaavia veroja ole.

Omistajasta osaavampi

Työryhmä pitää tärkeänä omistajaosaamisen kehittämistä. Perheyritysten liitto näkee tämän äärimmäisen tärkeänä tulevaisuuden omistajayhteiskunnan menestyksen kannalta ja haluamme omalta osaltamme olla tukemassa tätä kehitystyötä. Hienoa, että raportissa on huomioitu myös tämä järjestöjen tekemä työ. Koordinaatio eri toimijoiden ohjelmien kesken on tärkeää niin kuin työryhmä toteaa. 

 Myönteinen asenneilmapiiri omistajuuteen syntyy teoista

Viimeinen rakenteellinen uudistusehdotus vaatii työtä ja pitkää näkymää, mutta on sitäkin tärkeämpi. Omistajayhteiskunnassa asenneilmapiirin tulisi olla avoin ja kannustava. Mitä laajemmin hyväksytään, että omistaminen eri muodoissaan koskee kaikkia suomalaisia, sitä pidemmällä ollaan. Omistaminen pitää Suomessakin mieltää osaamiseksi ja työksi. Asenneilmapiiri muokkautuu sekä tekojen että puheiden seurauksena. Esimerkiksi jatkuva keskustelu omistajuuden ja yrittäjyyden verotuksen muutoshaluista vaikuttaa maakuntakuulemisten palautteen perusteella negatiivisesti asenneilmapiiriin.

Ratkaisevaan rooliin myönteisen asenneilmapiirin luomisessa nousee kannustava, ennustettava ja neutraali verojärjestelmä sekä pitkäjänteinen työ omistajaosaamisen vahvistamiseksi.  

Asenneilmapiirin muuttamiseen tarvitaan myös yrityksiä. Haluammekin kannustaa tähän työhön Perheyritysten liiton jäsenyrityksiä ja niiden omistajia. Tarvitsemme julkiseen keskusteluun lisää esimerkkejä omistajien merkityksestä yritysten ja koko yhteiskunnan menestykseen.

Myönteinen asenneilmapiiri syntyy teoista. Viimekädessä ratkaisevaa on pitkän aikavälin poliittinen tahtotila, ja sitä kautta syntyvä myönteinen asenneilmapiiri omistajuuteen ja vaurastumiseen. Tarvitsemme luottamuksen vahvistamista siihen, että Suomessa kannattaa omistaa. 

Kiitos Juha Sipilä ja kaikki työhön osallistuneet asiantuntijat kautta maan. 
Kiitos Sanna Marin. Kunhan korona väistyy, kääritään hihat ja ryhdytään ohjelman pohjalta yhdessä töihin suomalaisen vaurastumisen ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi.  

 

Asiasanat
Vaikuta Omistajuus

Lue myös nämä