Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Organisaatiokulttuurissa yhdistyvät perheyrityksen ulkoinen ja sisäinen maailma

Kirjoittanut Eva Wathén Msc, eMBA, Advanced Certificate in Family Business Advising (FFI) , Associate Certified Coach (ICF), Bravemotion Oy

Julkaistu 04.03.2019

Miten perheyritysten kulttuuri eroaa muulla tavoin omistettujen yritysten kulttuurista? Miten yrityskulttuuria voi analysoida?

Dan Denison, Colleen Lief ja John Ward julkaisivat erinomaisen artikkelin 2004 (Culture in Family-Owned Enterprises; Recognizing and Leveraging Unique Strengths), jossa 20 perheyrityksen yrityskulttuuria peilattiin 389 ei-perheyrityksen kulttuuriin. Peilinä käytettiin IMD Emeritusprofessori Dan Denisonin kehittämää yrityskulttuurin analysointimallia, jota myös me Bravemotionissa hyödynnämme yrityskulttuurin analysoinnissa.

Denisonin analysointimalli antaa selkeän viitekehyksen organisaatiokulttuurin nykytilan ja tavoitetilan määrittelemiseksi.  Malli on helposti ymmärrettävä ja varsin käytännönläheinen. Denisonin mallissa organisaation uskomukset ja vallitsevat olettamukset ovat analysoinnin ytimessä.  Niiden ilmentymät voidaan määritellä neljän eri piirteen avulla; tarkoitus ja suunta, johdonmukaisuus, osallistaminen ja sopeutumiskyky.

Mallissa on myös muita ulottuvuuksia. Pystyakselin yläpuoli kuvaa pitkälti organisaation ulkoista maailmaa; markkinapaikkaa, vallitsevia trendejä, liiketoimintamahdollisuuksia ja -uhkia ja näihin liittyviä merkityksiä juuri kyseiselle liiketoiminnalle.

Toisaalta pystyakselin alapuoli toimii kannattelevana voimana. Vallitsevat arvot, prosessit ja organisaatiorakenne antavat kehikon, missä määritelty tarkoitus ja suunta voivat johdonmukaisesti toimia. Ilman henkilöstöä ja heidän sitoutumistaan homma ei kuitenkaan lähtisi lentoon.  Sisäisen ja ulkoisen fokuksen tasapaino on tärkeää.

Denisonin ja Wardin analyysissa perheyritysten keskimääräiset tulokset ylittivät ei-perheyritysten vastaavat tulokset kaikkien 12 erityispiirteen osalta. Kyvykkyyksien kehittäminen, muutoksen aikaansaaminen, yhteistyö ja ydinarvot nousivat erityisen hyvälle tasolle perheyritysten osalta. Perheyritysten arvot ovat perinteisesti vahvoja ja kumpuavat tarinoista ja teoista useiden vuosien ajalta. Sikäli tulos ei ole yllättävä. Muutoksen aikaansaaminen voi olla yhteydessä nopeaan ja ketterään päätöksentekoon, mikä usein kuvaa perheyritysten tapaa toimia.  Perheyritysten toiminta on usein varsin epähierarkista ja tarpeen vaatiessa voidaan edetä varsin sukkelaan asioissa eteenpäin. Tapa, millä perheyritykset usein etsivät kestävää konsensusta, voi toisaalta selittää juuri yhteistyöhön liittyvän hyvän tuloksen.

Vaaka-akseli keinuu joustavan ja vakaan yrityskulttuurin välillä. Joustavuutta ja vakautta kuvataan myös erinomaisesti Goelin & Jonesin artikkelissa Entrepreneurial Exploration - Entrepreneurial Exploitation in Family Business, jossa exploration kuvaa kykyä määrittää uudelleen strategiat ja mahdollisuudet ulkoisen maailman muuttuessa ja exploitation puolestaan kykyä hyödyntää olemassa olevat osaamiset ja resurssit ja saada niistä odotusten mukainen tuotto.

Denison ja Wardin tekemä tutkimus kulttuureista olisi hyvä toistaa nyt 15 vuotta myöhemmin. Denisonin malli elää ajassa ja on siksi erinomaisesti toistettavissa myös pitkän tauon jälkeen. Olisi mielenkiintoista tietää olisivatko perheyritykset edelleen muita yrityksiä parempia jokaisen erityispiirteen osalta ja miltä uusi analyysi tarkalleen ottaen näyttäisi. Johtaminen ja strategiat ovat kokeneet ainakin melkoisen ilmastonmuutoksen viimeisen viidentoista vuoden aikana

Asiasanat
Johtaminen Omistajuus Sukupolvenvaihdos

Lue myös nämä